COLLECTION

LA CHIC  2021 S/S

 

hair                 Kaori Negami,Yuki Isihara,Noriyoshi Kikuchi
make              Naoko Shibuya,Yuko Yonetamari 
assistant         Makoto Shirai
direction          Tomosuke Yamashita
photo              Tomosuke Yamashita
 
 
 
 
 
BACK NUMBER