COLLECTION

LA CHIC

hair                 Kaori Negami,Yuki Isihara,Yuko Yonetamari 
make              Naoko Shibuya
assistant          Makoto Shirai
direction          Tomosuke Yamashita
photo              Tomosuke Yamashita
 
 
 
BACK NUMBER